A-Z Cmdlets List

Add

Add-VBOAmazonS3Account

Add-VBOAmazonS3CompatibleAccount

Add-VBOAmazonS3CompatibleObjectStorageRepository

Add-VBOAmazonS3Folder

Add-VBOAmazonS3ObjectStorageRepository

Add-VBOAzureBlobAccount

Add-VBOAzureBlobFolder

Add-VBOAzureBlobObjectStorageRepository

Add-VBOAzureServiceAccount

Add-VBOBackupApplication

Add-VBOBackupItem

Add-VBOCopyJob

Add-VBOEncryptionKey

Add-VBOExcludedBackupItem

Add-VBOJob

Add-VBOOrganization

Add-VBOOrganizationRetentionExclusion

Add-VBOProxy

Add-VBORbacRole

Add-VBORepository

Connect

Connect-VBOServer

Disable

Disable-VBOCopyJob

Disable-VBOJob

Disconnect

Disconnect-VBOServer

Enable

Enable-VBOCopyJob

Enable-VBOJob

Export

Export-VBOLog

Get

Get-VBOAmazonInstanceType

Get-VBOAmazonS3Account

Get-VBOAmazonS3Bucket

Get-VBOAmazonS3CompatibleAccount

Get-VBOAmazonS3Folder

Get-VBOAmazonSecurityGroup

Get-VBOAmazonSubnet

Get-VBOAmazonVPC

Get-VBOApplication

Get-VBOAzureBlobAccount

Get-VBOAzureBlobContainer

Get-VBOAzureBlobFolder

Get-VBOAzureLocation

Get-VBOAzureResourceGroup

Get-VBOAzureServiceAccount

Get-VBOAzureSubNet

Get-VBOAzureSubscription

Get-VBOAzureVirtualMachineSize

Get-VBOAzureVirtualNetwork

Get-VBOBackupApplication

Get-VBOBackupItem

Get-VBOCommand

Get-VBOCopyJob

Get-VBODataManagementSession

Get-VBODataRetrieval

Get-VBODataRetrievalObject

Get-VBODataRetrievalSession

Get-VBOEmailSettings

Get-VBOEncryptionKey

Get-VBOEntityData

Get-VBOExcludedBackupItem

Get-VBOFolderExclusions

Get-VBOGlobalRetentionExclusion

Get-VBOHistorySettings

Get-VBOInternetProxySettings

Get-VBOJob

Get-VBOJobSession

Get-VBOLicense

Get-VBOLicensedUser

Get-VBOLicenseOverviewReport

Get-VBOMailboxProtectionReport

Get-VBOObjectStorageRepository

Get-VBOOperatorAuthenticationSettings

Get-VBOOrganization

Get-VBOOrganizationGroup

Get-VBOOrganizationGroupMember

Get-VBOOrganizationRetentionExclusion

Get-VBOOrganizationSite

Get-VBOOrganizationSynchronizationState

Get-VBOOrganizationTeam

Get-VBOOrganizationUser

Get-VBOProxy

Get-VBORbacRole

Get-VBORepository

Get-VBORepositorySynchronizeSession

Get-VBORepositoryUpgradeSession

Get-VBORestAPISettings

Get-VBORestorePoint

Get-VBORestorePortalSettings

Get-VBORestoreSession

Get-VBOSecuritySettings

Get-VBOServer

Get-VBOServerComponents

Get-VBOStorageConsumptionReport

Get-VBOTenantAuthenticationSettings

Get-VBOUsageData

Get-VBOUserProtectionReport

Get-VBOVersion

Install

Install-VBOLicense

Measure

Measure-VBOOrganizationFullBackupSize

Move

Move-VBOEntityData

New

New-VBOAmazonArchiverAppliance

New-VBOAmazonS3CompatibleConnectionSettings

New-VBOAmazonS3ConnectionSettings

New-VBOAmazonS3ServiceConnectionSettings

New-VBOAzureArchiverAppliance

New-VBOAzureBlobConnectionSettings

New-VBOBackupAccount

New-VBOBackupApplication

New-VBOBackupItem

New-VBOBackupWindowSettings

New-VBOCopyJobSchedulePolicy

New-VBOJobSchedulePolicy

New-VBOOffice365ApplicationOnlyConnectionSettings

New-VBOOffice365ConnectionSettings

New-VBOOnPremConnectionSettings

New-VBORbacOperator

New-VBORbacRoleItem

Remove

Remove-VBOAmazonS3Account

Remove-VBOAmazonS3CompatibleAccount

Remove-VBOAzureBlobAccount

Remove-VBOAzureServiceAccount

Remove-VBOBackupApplication

Remove-VBOBackupItem

Remove-VBOCopyJob

Remove-VBOEncryptionKey

Remove-VBOEntityData

Remove-VBOExcludedBackupItem

Remove-VBOJob

Remove-VBOLicensedUser

Remove-VBOObjectStorageRepository

Remove-VBOOrganization

Remove-VBOOrganizationRetentionExclusion

Remove-VBOProxy

Remove-VBORbacRole

Remove-VBORepository

Set

Set-VBOAmazonS3Account

Set-VBOAmazonS3CompatibleAccount

Set-VBOAzureBlobAccount

Set-VBOAzureServiceAccount

Set-VBOBackupApplication

Set-VBOBackupItem

Set-VBOBackupWindowSettings

Set-VBOCopyJob

Set-VBOCopyJobSchedulePolicy

Set-VBODataRetrieval

Set-VBOEmailSettings

Set-VBOEncryptionKey

Set-VBOFolderExclusions

Set-VBOGlobalRetentionExclusion

Set-VBOHistorySettings

Set-VBOInternetProxySettings

Set-VBOJob

Set-VBOJobSchedulePolicy

Set-VBOObjectStorageRepository

Set-VBOOffice365ApplicationOnlyConnectionSettings

Set-VBOOffice365ConnectionSettings

Set-VBOOnPremConnectionSettings

Set-VBOOperatorAuthenticationSettings

Set-VBOOrganization

Set-VBOOrganizationRetentionExclusion

Set-VBOProxy

Set-VBORbacRole

Set-VBORepository

Set-VBORestAPISettings

Set-VBORestorePortalSettings

Set-VBOSecuritySettings

Set-VBOServer

Set-VBOServerComponents

Set-VBOTenantAuthenticationSettings

Start

Start-VBOCopyJob

Start-VBODataRetrieval

Start-VBOJob

Start-VBOOrganizationSynchronization

Start-VBORepositorySynchronizeSession

Start-VBORepositoryUpgradeSession

Stop

Stop-VBOCopyJob

Stop-VBOJob

Stop-VBORepositorySynchronizeSession

Stop-VBORepositoryUpgradeSession

Stop-VBORestoreSession

Sync

Sync-VBOEntity

Sync-VBOProxy

Uninstall

Uninstall-VBOLicense

Update

Update-VBOLicense

Update-VBOProxy